Ljepota različitosti

Ljepota različitosti

Projekat koji realizuje NVO SISTEM sa partnerskom organizacijom NVO Udruženje biologa “Cellula” iz Podgorice pod nazivom “Osjeti prirodu”

Budi drug

Budi drug

Projekat je usmjeren na pružanje edukacije i servisa za RE populaciju i mlade koji će kroz kontinuiran rad sa ovom populacijom podizati nivo znanja

Reci mi da znam

Reci mi da znam

Projekat pod nazivom "RE-ci mi da znam, rizik da prepoznam" realizujemo sa partnerskom organizacijom "IDENTITET"

Projekti

Da nasilje bude u krizi

Projekat “DA NASILJE BUDE U KRIZI” koji NVO SISTEM realizuje u partnerstvu sa IPO MONTENEGRO osmišljen je sa ciljem ukazivanja na razne oblike nasilja u svakodnevnom životu djeteta (nasilje u školi, kod kuće, online nasilje) i važnosti sprečavanja njegovog daljeg širenja.

U saradnji sa našim partnerima koji su pripadnici bezbjedonosnog sektora, licenciranim psiholozima i stručnim saradnicima, sa djecom će se razmatrati potencijalni uzroci koji dovode do nasilja, kao i konstruktivni oblici nenasilnog ponašanja i reakcije na isto.
Kroz razgovor, igru glume i diskusiju sa djecom praktikovaće se vještine kojima se može oduprijeti nasilju ukoliko je to potrebno, i edukovati se o mehanizmima podrške i pomoći onima koji trpe nasilje.

U organizaciji NVO Sistem u partnerstvu sa NVO IPO Montenegro je, u hotelu “Bristol”, održana panel diskusija “Nek sve stane dok nasilje ne prestane” u okviru 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, a u susret Međunardonom danu ljudskih prava.

Zamjenica Ombudsmana Nemra Dobradžić je kazala da naziv panela šalje jasnu poruku da borba protiv nasilja nad ženama mora biti prioritet kojim se društvo mora baviti u kontinuitetu.

Projekat pod nazivom „Kvir kul“ osmišljen je sa ciljem zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, konkretno zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba.

Ovim Projektom oblast zaštite i unapređenja prava LGBTI osoba biće unaprijeđena kroz obezbjeđivanje drugačijeg pristupa rada i servisa podrške za ovu ciljnu grupu, kao i kroz eduka
ciju zaposlenih u sistemu obrazovanja u cilju eleminisanja diskriminacije u pogledu prava LGBTI osoba na sopstvenu kulturu i autentičan izraz.

Projekat „Da inkluzija ne bude iluzija“ osmišljen je sa ciljem da se pruži podrška socijalnoj inkluziji djece RE populacije kroz edukacije, odnosno motivacije učenika završnog razreda o mogućnostima i pravu na nastavak obrazovanja, odnosno pravu i mogućnostima upisivanja srednje škole. Kroz ovaj vid edukacije, odnosno motivacije učenika Projektom je angazovan mentor za ove učenike koji bi ih usmjeravao u skladu sa njihovim interesovanjima na određeni srednjoškolski nivo obrazovanja.

Projekat pod nazivom „Kuća solidarnosti“ koji realizuje NVO Sistem sa partnerskom organizacijom NVU „Građanski aktivizam“ osmišljen je sa ciljem podrške starim licima za jednostavniji život u zajednici. Unapređenje socijalne zaštite starih lica i poboljšanje kvaliteta njihovog života kroz organizovanje inovativnih usluga odnosno psihološko-savjetodavnih terapijskih usluga. Kroz ovaj Projekat unapređujemo integrativni pristup i podsticanje inkluzije, povećanje kvaliteta života starih lica. Unapređenje socijalne zaštite sa integrisanim uslugama koje se odnose na pružanje psihološko-savjetodavnih terapija za stara lica, obuke za korišćenje elektronskih usluga (Ezdravlje), kao i upućivanje određenog broja starih lica na zdravstvene terapije-banjsko liječenje (Igalo, Meljine).

Prijavi se na naš newsletter