O nama

NVO „SISTEM“ osnovana je 2019. godine sa sjedištem u Podgorici. U dosadašnjem radu organizacija je realizovala niz projekata iz oblasti obrazovanja djece i mladih, prevencije zloupotrebe droga, prevencije bolesti zavisnosti i HIV-u / AIDS-u, unapredjivanja prava, zastite i promocije ljudskih i manjinskih prava, promocija multikulturalizma i zdravih stilova života.

Poseban akcenat stavljamo na društvenu brigu o djeci i mladima, kao i žrtvama nasilja. Bavimo se pružanjem psihološke i pravne pomoći vulnerabilnim kategorijama, kao i poboljšanjem njihovog položaja i suzbijanjem diskriminacije i svakog vida nasilja.

Osnovna vizija je društvo jednakih šansi za sve, bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao i društvo bez nasilja, uz hitru i adekvatnu reakciju i pružanje pomoći žrtvama kada za tim postoji potreba. Kontinuirana edukacija, podrška i prevencija osnove su rada nevladine organizacije Sistem.

Finansijski izvještaji

Finansijski godišnji izvještaji

Godišnji izvještaji

Narativni godišnji izvještaji