Održana konferencije za medije u okviru projekta „Neka stane sve dok nasilje ne prestane“

Danas je u Podgorici održana konferencija za medije u okviru projekta „Neka stane sve dok nasilje ne prestane“, a cilju promovisanja prvog licenciranog skloništa u primorskoj regiji ,,Prihvatilišta/skloništa za smještaj djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”, sa sjedištem u Baru, čiji je rad NVO Sistem zvanično pokrenuo.

Konferenciju je otvorila Naida Nišić, ministarka rada i socijalnog staranja koja je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa NVO Sistem, ističući da je otvaranje ,,Prihvatilišta/skloništa za smještaj djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”, sa sjedištem u Baru, posebno značajno budući da je prvo ovog tipa u primorskoj regiji. “Ministarstvo rada i socijalnog staranja je svjesno da mora jačati sopstvene kapacitete, pa se nadam da ćemo sa jačanjem kapaciteta u okviru Ministarstva rada, i u saradnji sa NVO sektorom biti jedna snažna pružena ruka bilo kojoj žrtvi i budite sigurni da će Ministarstvo rada i socijalng staranja biti vaš prvi partner u svemu ovome”, poručila je Nišić.

Fatmir Gjeka, ministar ljudskih i manjinskih prava naglasio je da je rodno izazvano nasilje najveći izazov sa kojim se suočava crnogorsko društvo. Zbog toga je neohodno zajednički raditi na jačanju institucija sistema, kako bi se osiguralo da svaka žrtva dobije neophodnu podršku. “Samo kroz zajedničke napore možemo promijeniti kulturu koja toleriše nasilje i izgraditi društvo u kojem je svaka osoba sigurna i poštovana“, naglasio je ministar Gjeka, ističući da je NVO Sistem postala partner države u adekvatnom odgovoru na rodno zasnovano nasilje.

Tijana Šuković, načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, naglasila je da su u ovom resoru svjesni činjenice da i pored svih preduzetih mjera i aktivnosti pred njima stoje izazovi u borbi protiv raznih vidova nasilja, pri čemu je kvalitetno i održivo partnerstvo državnih isnstitucija i civilnog sektora osnova za proširenja obima usluga koje su od izuzetnog začaja za žrtve. Šuković je podsjetila i na to da je NVO Sistem dio Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Neda Radović, izvršna direktorica NVO Sistemistakla je da je nasilje, a pogotovo rodno zasnovano nasilje, globalni problem, zajednički svima, te podsjetila da je više od trećine žena na svijetu je iskusila rodno zasnovano nasilje, dok ni Crna Gora ne odstupa puno od takve poražavajuće statistike. “Ono što je potrebno da bi se borilo s korijenom nasilja nad ženama, i ono na čemu NVO Sistem insistira, je propitivanje rodnih stereotipa, unaprijeđivanje potpune ravnopravnosti žena, edukacija dječaka, djevojaka i šire javnosti o ravnopravnosti žena i muškaraca, o nestereotipnim rodnim ulogama i generalno, o nasilju nad ženama. Nadalje, potrebno je ukazati na krivicu pojedinca i na to da je njegov izbor bio da počini kako rodno zasnovano, tako i svako drugo nasilje. Zaštita i pomoć žrtavama nasilja je primarni zadatak naše organizacije, ali ako želimo društvo bez nasilja moramo se baviti i počiniocima istog. Kazna za vršioce nasilja mora postojati, ali se isto tako mora posvetiti posebna pažnja procesu njihove rehabilitacije”, istakla je Radović.